KnuthApp

In English: Empowerment
In Arabic: التمكين
In Turkish: Güçlendirme
In Persian: توانمندسازی

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܚܝܠ ܚܲܝܸܠ ܚܰܝܶܠ
Nominal Form ܚܘܝܠܐ ܚܘܼܝܵܠܵܐ ܚܽܘܝܳܠܳܐ
Verbal Form ܚܝܠ ܚܲܝܸܠ ܚܰܝܶܠ
Noun Example ܚܘܝܠܐ ܕܢܫ̈ܝܢ ܘܠܝܬܐ ܗ݁ܘ ܕܟ݂ܠ ܫܘܬܐܣܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܚܘܼܝܵܠܵܐ ܕܢܸܫܲܝ̈ܢ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܠ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܚܽܘܝܳܠܳܐ ܕܰܢܶܫܰܝ̈ܕܰܢ ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܝܳܐ ܕܟܠ ܫܽܘܬܐܳܣܳܐ ܐܽܘܡܬ݂ܳܢܳܝܳܐ
Verb Example ܚܢܢ ܣܢܩܝܢܢ ܠܬܪ̈ܡܝܬ݂ܐ ܕܡܚܝܠܝܢ ܠܢܫ̈ܐ ܕܝܠܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܘܸܚ ܠܬܲܪ̈ܡܝܵܬ݂ܵܐ ܕܲܡܚܲܝܠܝܼ ܠܢܸܫܲܝܢ ܐܶܰܚܢܰܐ ܣܢܺܝܩܳܝܶܐ ܢܰܐ ܠܬܰܪ̈ܡܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܝܠܺܝ ܠܰܢܶܫܰܝ̈ܕܰܢ
Etymological Notes ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ ܕܚܝܠ ܕܐܝܬ݂ܝܗ݁ ܕܪܝܫܬܐ ܒܝܕ ܐܒ݂ܘܗ̈ܬܢ ܒܪܡ ܠܘ ܒܗܢܐ ܣܘܟܠܗ݁ ܚܕܬ݂ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܕܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܒܝܲܕ ܐܲܒ̣̈ܘܵܗܵܬܲܢ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܗ݁ ܚܲܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܕܟܐ̱ܺܝܬ ܝܳܐ ܕܪܺܝܫܬܳܐ ܒܰܐܰܒܳـ̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܒܗ̄ܽܘ ܣܽܘܟܳܠܰܢܳܐ ܗ̄ܽܘ ܚܰܕ̱ܬ݂ܳܐ
Additional Notes