KnuthApp

In English: Quorum
In Arabic: نصاب قانوني
In Turkish: nisap
In Persian: حد نصاب

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܡܢܣܬ ܡܲܢܣܸܬ ܡܰܢܣܶܬ݂
Nominal Form ܡܘܢܣܬ̣ܐ ܡܘܼܢܣܵܬܵܐ ܡܽܘܢܣܳܬ݂ܳܐ
Verbal Form ܡܢܣܬ ܡܲܢܣܸܬ ܡܰܢܣܶܬ݂
Noun Example ܠܐ ܟܐܢ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܢ ܕܠܐ ܡܘܢܣܬ̣ܐ ܠܵܐ ܟܵܐܹܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܲܢ ܕܠܵܐ ܡܘܼܢܣܵܬܵܐ ܠܳܐ ܟܳܝܶܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܓܳܘܳܢܳܝܳܐ ܕܗ̄ܽܘ ܫܽܘܬܐܳܣܰܝܕܰܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘܢܣܳܬ݂ܳܐ
Verb Example ܐܬܡܢܣܬ ܟܢܘܫܝܢ ܓܘܢܝܐ ܒܡܐܬܝܬ ܗܕܡܢ ܚܡܫܝܢܝܐ ܡܘܿܢܣܸܬ ܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܲܢ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܒܐ݉ܬܵܝܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܲܢ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ ܡܰܢܣܰܬ̣ ܠܶܗ ܗ̄ܽܘ ܟܢܘܫܝܰܝܕܰܢ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܒܗ̄ܽܘ ܡܰܐ̱ܬ̣ܝܳܐ ܕܗ̄ܽܘ ܗܰܕܳܡܰܝܕܰܢ ܗ̄ܽܘ ܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ
Etymological Notes ܚܫܝܠܐ ܡ̣ܢ ܡܢܐ ܘܣܬ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܪܒ̣ܝܥܝܬܐ ܚܫܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܢܵܐ ܘܣܲܬ ܘܥܲܠ ܟܲܝܠܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܪܒ̣ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܡܢܳܐ ܘܣܰܬ ܘܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܟܰܝܠܳܐ ܕܗ̄ܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܪܒܺܝܥܰܝܬܳܐ
Additional Notes