KnuthApp

In English: Census
In Arabic: إحصاء
In Turkish: Sayım
In Persian: سرشماری

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܡܢܥܡ ܡܲܢܥܸܡ ܡܰܢܥܶܡ
Nominal Form ܡܘܢܥܡܐ ܡܘܼܢܥܵܡܵܐ ܡܽܘܢܥܳܡܳܐ
Verbal Form ܡܢܥܡ ܡܲܢܥܸܡ ܡܢܥܡ
Noun Example ܡܘܢܥܡ̈ܐ ܡܥܕ݂ܪܝܢ ܠܫܘܠܛܢ̈ܐ ܕܢܕ݂ܥܘܢ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒ̣ܢ̈ܝ ܡܬ̣ܐ ܡܘܼܢܥܵܡܹ̈ܐ ܡܥܲܕܪܝܼ ܠܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܡܵܬܵܐ ܡܽܘܢܥܳܡܷ̈ܐ ܟܳܡܥܰܕ݂ܪܺܝ ܠܫܽܘܠܛܳܢܷ̈ܐ ܕܕܶܕ݂ܥܺܝ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܡܳܬ݂ܳܐ
Verb Example ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܐ ܡܢܥܡ ܠܒ̣ܢ̈ܝ ܡܬܗ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܩܘܡ ܒܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܝܐܝ̈ܢ ܟܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܢܥܸܡ ܠܲܒܢܲܝ̈ ܡܵܬܹܗ ܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܩܵܐܹܡ ܒܬܲܪ̈ܡܝܵܬܵܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܟܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܢܥܶܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܬܗ ܠܲܐ̱ܺܝܬ̱ ܒܶܗ ܕܩܳܝܶܡ ܒܬܰܪ̈ܡܺܝܳܬܳܐ ܕܛܳܒܷ̈ܐ
Etymological Notes ܚܫܝܠܐ ܡ̣ܢ ܡܢܝܢܐ ܘܥܡܐ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕܡܠܬ̣ܐ ܪܒ̣ܝܥܝܬܐ. ܐܲܝܵܐ ܡܸܠܬܵܐ ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܡܢܵܐ ܘܫܼܡܵܐ ܐܲܛܝܿܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܘܥܲܠ ܟܲܝܠܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܘܕ ܒ̣ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܗ̄ܺܝ ܡܶܠܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܚܫܝܠܐ ܡ̣ܢ ܡܢܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܟܰܝܠܳܐ ܕܡܶܠܬ̣ܳܐ ܪܒܺܝܥܰܝܬܳܐ.
Additional Notes ܐܦܢ ܡܠܬ̣ ܡܢܥܡ ܒܣܘܪܝܬ ܡܥܪܒܝܬܐ ܕܪܝܫܐ ܗ݉ܝ ܒܣܘܟܠ ܙܘܥܪܐ ܒܪܡ ܗܕܐ ܡܠܬ̣ܐ ܥܪܒܝܬܐ ܗ݉ܝ ܘܠܝܬܝܗ̇ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܡܟܐ ܚܢܢ ܠܐ ܚܙܝܢܢ ܩܛܪܐ ܕܢܚܫܘܠ ܡܢ ܡܠܬ ܡܢܐ+ܥܡܐ ܡܠܬܐ ܚܕܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܥܡ