KnuthApp

In English: Advert / Comercial
In Arabic: إعلان/إعلان تجاري
In Turkish: Reklam
In Persian: آگهی

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܫܦܪܣ ܫܲܦܪܸܣ ܫܰܦܪܶܣ
Nominal Form ܫܘܦܪܣܐ ܫܘܼܦܪܵܣܵܐ ܫܽܽܘܦܪܳܣܳܐ
Verbal Form ܫܦܪܣ ܫܲܦܪܸܣ ܫܰܦܪܶܣ
Noun Example ܟܠ ܦܘܠܚܢܐ ܡܬ̣ܒܥܐ ܠܗ ܫܘܦܪܣܐ ܟܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܵܥܝܵܐ ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܣܵܐ ܟܠ ܦܺܘܠܚܳܢܳܐ ܟܳܒܰܥ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܣܳܐ
Verb Example ܟܠ ܬܓ̣ܪ ܡܫܦܪܣ ܠܕܝܠܗ ܟܠ ܬܲܓܵܪܵܐ ܡܫܲܦܪܸܣ ܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܟܠ ܬܰܓ̣ܳܪܳܐ ܟܳܡܫܰܦܪܶܣ ܠܶܕّܻܝܕ݂ܶܗ
Etymological Notes ܚܫܝܠܐ ܡ̣̣ܢ ܡܠܬ݂ܐ ܕܦܪܣ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕܫܥܒܕ݂ ܐܲܝܵܐ ܡܸܠܬܵܐ ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܦܪܲܣ ܘܥܲܠ ܟܲܝܠܵܐ ܕܫܲܥܒܸܕ ܗ̄ܺܝ ܡܶܠܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܦܪܰܣ ܘܥܰܠ ܟܰܝܠܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ݂
Additional Notes