KnuthApp

In English: akkad
In Arabic: أكاد
In Turkish: Akad
In Persian: أكد

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܐܟܕ ܐܟܕ ܣܣ ܐܟܕ ܣ
Nominal Form ܬܣܬܝܕܗܒ ܕ ܕ ܬܣܬ ܬܣܬ
Verbal Form ܛܛ ܛܛ ܛܛ
Noun Example ܬܣܬ ܛܛܕܛܛܕܛ ܣܟܣܓܐ ܕܛܕܡܢܕܗܘܟܒ ܕܛܘܛܕܘܘܗܕ ܕܕܛ ܒܐ ܛܐܗܛܐ ܐܛܛܐ ܬܣܬ ܬܣܬ
Verb Example ܗ ܗ ܗܟܕܟܛܕ ܕ ܕܕܕܪܝܝܘܗܢܛܕ ܕܢܕܛܥܦܐܛܒܕ ܛܣܣܣܕܕ ܐ. ܐܗܗܗܒܐ.
Etymological Notes ܝܝܬ ܝܝܬ ܝܝܬ
Additional Notes ܛܛܗ ܛܛܗ ܛܛܗ