KnuthApp

In English: Fratricide
In Arabic: قتل الأخ أو الأخت
In Turkish: Kardeş katili
In Persian: برادرکشی

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܩܢܚܪ ܩܲܢܚܸܪ ܩܰܢܚܶܪ
Nominal Form ܩܘܼܢܚܪܐ ܩܘܼܢܚܵܪܵܐ ܩܽܘܢܚܳܪܳܐ
Verbal Form ܩܢܚܪ ܩܲܢܚܸܪ ܩܰܢܚܶܪ
Noun Example ܩܘܢܚܪܐ ܕܫܟܝܚ ܗ݇ܘ ܒܝܢܬ̣ܢ ܡܣܓ̣ܦܢܐ ܗ݇ܘ ܘܠܘ ܡܘܬ̣ܪܢܐ ܩܘܼܢܚܵܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܹܝܬ݇ ܠܲܢ ܡܣܲܓ̣ܦܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܘܬܪܵܢܵܐ ܩܽܘܢܚܳܪܳܐ ܕܟܐ̱ܺܝܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ ܡܣܰܓ̣ܦܳܢܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܘܬ݂ܪܳܢܳܐ
Verb Example ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܩܢܚܪ ܠܚܕܕ̈ܐ ܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܗܝ ܠܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܲܡܩܲܢܚܸܪܸܚ ܠܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܒܡܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܡܩܰܢܚܶܪܺܝܢܰܐ ܠܰܚ̈ܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܐܰܝܢܰܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܰܘܝܳܐ
Etymological Notes ܡܠܬ̣ܐ ܗܕܐ ܚܫܝܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡ ܩܐܝܢ ܕܐܝܬ̣ܘܗܝ ܩܛܘܠܐ ܕܐܚܘܗܝ ܗܒܝܠ ܘܡ̣ܢ ܡܠܬ̣ ܢܚܪ ܐܲܝܵܐ ܡܸܠܬܵܐ ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܐ ܕܩܵܐܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢܹܐ ܗܵܒܹܝܠ ܘܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܢܚܲܪ ܗ̄ܺܝ ܡܶܠܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܐܶܫܡܳܐ ܕܩܳܐܶܝܢ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܗ̄ܽܘ ܐܰܚܽܘܢܰܝܕ݂ܶܗ ܗܳܒܶܝܠ ܘܡ̣ܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܢܚܰܪ
Additional Notes