KnuthApp

In English: Solidarity
In Arabic: تضامن
In Turkish: Dayanışma
In Persian: همبستگی

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܫܚܒܪ ܫܲܚܒܸܸܪ ܫܰܚܒܶܪ
Nominal Form ܐܡ̈ܘܬ݂ܐ ܛܠܝ̈ܡܬ݂ܐ ܣܢܝܩ̈ܢ ܠܫܘܚܒ݂ܪܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܬܐܪ̈ܬܢܝܐ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܛܠܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܠܫܽܘܚܒܳܪܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܬܶܐܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ
Verbal Form ܟܠ ܐ݇ܢܫ ܡܪܐ ܬܐܪܬܐ ܡܫܚܒܪ ܥܡ ܥܡܡ̈ܐ ܛܠܝܡ̈ܐ ܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܵܪܹܐ ܬܹܐܪܬܵܐ ܡܫܲܚܒܸܪ ܥܲܡ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܠܝܼܡܹ̈ܐ ܟܠ ܐ݇ܢܳܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܬܶܐܪܬܳܐ ܡܫܰܚܒܶܪ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܠܺܝ̈ܡܶܐ
Noun Example ܫܘܚܒ݂ܪܐ ܐܸܡܘ̈ܵܬܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܫܘܼܚܒ̣ܵܪܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܬܹܐܪ̈ܬܵܢܵܝܹܐ ܫܽܘܚܒ݂ܳܪܳܐ
Verb Example ܫܚܒܪ ܫܚܒܪ ܫܰܚܒܶܪ
Etymological Notes ܚܫܝܠܐ ܡ̣ܢ ܡܠܬ ܚܒܪ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܐܲܝܵܐ ܡܸܠܬܵܐ ܚܫܝܼܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܕܫܲܚܒܸܪ ܘܥܲܠ ܟܲܝܠܵܐ ܕܫܲܥܒܸܕ ܗ̄ܺܝ ܡܶܠܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܚܒܰܪ ܘܥܰܠ ܟܰܝܠܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ
Additional Notes