KnuthApp

In Arabic: جمع تبرعات ماليّة
In English: Fundraising
In Turkish: Para Toplamak
In Persian: جمع آوری پول

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܫܩܪܢ ܫܲܩܪܸܢ ܫܰܩܪܶܢ
Nominal Form ܫܘܩܪܢܐ ܫܘܼܼܩܪܵܢܵܐ ܫܽܘܩܪܳܢܳܐ
Verbal Form ܫܘܪܢ ܫܲܲܩܪܸܢ ܫܰܩܪܶܢ
Noun Example ܠܐ ܩܝܡܐ ܬܪܡܝܬܐ ܠܫܢܝܬܐ ܒܠܥܕ ܫܘܩܪܢܐ ܠܵܐ ܩܵܝܡܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܩܪܵܢܵܐ ܠܳܐ ܟܳܩܰܝܡܳܐ ܬܰܪܡܺܝܬܳܐ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܩܪܳܢܳܐ
Verb Example ܠܵܐ ܡܲܟܫܸܪܸܝܼ ܝܵܨܘܿܦܬܵܢܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܡ݁ܢ ܕܲܡܫܲܩܪܸܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܲܝܗܝ ܠܳܐ ܟܳܟܳܫܪܺܝ ܝܰܨܽܘܦ̈ܬܳܢܶܐ، ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܡ݁ܢ ܕܟܳܡܫܰܩܪܶܢ ܗ̄ܰܬܰܪ̈ܡܺܝܳܬܰܬܶܗ
Etymological Notes ܚܫܝܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡ ܩܪܢܐ ܗܢܐ ܕܝܗܒ ܣܘܟܠ ܩܢܝܢܐ ܕܒܗ ܡܬܬܓܪ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܟܐ ܐܬܚܫܠܬ ܡܠܬ ܫܩܪܢ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܚܫܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܐ ܐܲܛܝܼܡܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ ܗ݁ܘ ܕܝܵܗܹܒ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܥܵܒܹܕ ܬܲܓ̣ܵܪܘܼܬܵܐ ܒܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܚܫܝܼܠܲܢ ܠܡܸܠܬܵܐ ܫܲܩܪܸܢ ܘܥܲܠ ܟܲܝܠܵܐ ܕܫܲܥܒܸܕ ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܗܰܘܽܘ ܕܟܐ̱ܺܝܬ ܠܶܗ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܳܗ̱ܘܶܐ ܠܶܗ ܠܗ̄ܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܳܡܬܰܓܶܪ ܐܶܒܶܗ. ܘܡܶܐ ܗܰܪܟܶܐ ܚܫܺܝܠܳܐ ܗ̄ܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܫܰܩܪܶܢ ܘܥܰܠ ܟܰܝܠܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ
Additional Notes