KnuthApp

In Arabic: جمع تبرعات ماليّة
In English: Fundraising
In Turkish: Para Toplamak
In Persian: جمع آوری پول

Word Details

 
Approved Classical Surit Surayt
Neologism ܫܩܪܢ ܫܲܩܪܸܢ ܫܰܩܪܶܢ
Nominal Form ܫܘܩܪܢܐ ܫܘܼܩܪܵܢܵܐ ܫܽܘܩܪܳܢܳܐ
Verbal Form ܫܩܪܢ ܫܲܩܪܸܢ ܫܰܩܪܶܢ
Noun Example ܠܐ ܩܝܡܐ ܬܪܡܝܬܐ ܠܫܢܝܬܐ ܒܠܥܕ ܫܘܩܪܢܐ ܠܵܐ ܩܵܝܡܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܩܪܵܢܵܐ ܠܳܐ ܟܳܩܰܝܡܳܐ ܬܰܪܡܺܝܬܳܐ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܩܪܳܢܳܐ
Verb Example ܚܕ ܡ̣ܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܠܝܐ ܫܩܪܢ ܠܬܪܡܝܬܐ ܕܝܠܢ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܠܵܝܹܐ ܡܫܘܿܩܪܸܢ ܠܹܗ ܠܬܲܪܡܝܼܬܲܢ ܚܰܕ ܡܰܫܽܘܬܳܣܷ̈ܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܠܳܝܶܐ ܡܫܰܩܪܰܢ ܠܶܗ ܗ̄ܺܝ ܬܰܪܡܺܝܬܰܝܕܰܢ
Etymological Notes ܚܫܝܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܐܛܝܡܐ ܕܩܪܢܐ، ܗܢܐ ܕܝܗܒ ܣܘܟܠ ܩܢܝܢܐ ܕܒܗ ܡܬܬܓܪ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܟܐ ܐܬܚܫܠܬ ܡܠܬ ܫܩܪܢ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܚܫܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܐ ܐܲܛܝܼܡܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ ܗ݁ܘ ܕܝܵܗܹܒ ܠܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܥܵܒܹܕ ܬܲܓ̣ܵܪܘܼܬܵܐ ܒܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܚܫܝܼܠܲܢ ܠܡܸܠܬܵܐ ܕܫܲܩܪܸܢ ܘܥܲܠ ܟܲܝܠܵܐ ܕܫܲܥܒܸܕ ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܐܶܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܗܰܘ ܕܟܐ̱ܺܝܬ ܠܶܗ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܳܗ̱ܘܶܐ ܠܶܗ ܠܗ̄ܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܳܡܬܰܓܶܪ ܐܶܒܶܗ. ܘܡܶܐ ܗܰܪܟܶܐ ܚܫܺܝܠܳܐ ܗ̄ܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܫܰܩܪܶܢ ܘܥܰܠ ܟܰܝܠܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ
Additional Notes