KnuthApp

 Automatic Column Hiding using CSS

Approved WordsNeologism Meaning Nominal Form Verbal Form Noun Example Verb Example Additional Notes
ܫܩܪܢ Fundraising ܫܘܩܪܢܐ ܫܘܪܢ ܠܐ ܩܝܡܐ ܬܪܡܝܬܐ ܠܫܢܝܬܐ ܒܠܥܕ ܫܘܩܪܢܐ Preview
ܐܟܕ akkad ܬܣܬܝܕܗܒ ܕ ܕ ܛܛ ܬܣܬ ܛܛܕܛܛܕܛ ܣܟܣܓܐ ܕܛܕܡܢܕܗܘܟܒ ܕܛܘܛܕܘܘܗܕ ܕܕܛ ܒܐ ܛܐܗܛܐ ܐܛܛܐ ܗ ܛܛܗ Preview