KnuthApp

 Automatic Column Hiding using CSS

Approved WordsNeologism Meaning Nominal Form Verbal Form Noun Example Verb Example Additional Notes
ܫܩܪܢ Fundraising ܫܘܩܪܢܐ ܫܩܪܢ ܠܐ ܩܝܡܐ ܬܪܡܝܬܐ ܠܫܢܝܬܐ ܒܠܥܕ ܫܘܩܪܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܠܝܐ ܫܩܪܢ ܠܬܪܡܝܬܐ ܕܝܠܢ Preview
ܫܚܒܪ Solidarity ܐܡ̈ܘܬ݂ܐ ܛܠܝ̈ܡܬ݂ܐ ܣܢܝܩ̈ܢ ܠܫܘܚܒ݂ܪܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܬܐܪ̈ܬܢܝܐ ܟܠ ܐ݇ܢܫ ܡܪܐ ܬܐܪܬܐ ܡܫܚܒܪ ܥܡ ܥܡܡ̈ܐ ܛܠܝܡ̈ܐ ܫܘܚܒ݂ܪܐ ܫܚܒܪ Preview
ܩܢܚܪ Fratricide ܩܘܼܢܚܪܐ ܩܢܚܪ ܩܘܢܚܪܐ ܕܫܟܝܚ ܗ݇ܘ ܒܝܢܬ̣ܢ ܡܣܓ̣ܦܢܐ ܗ݇ܘ ܘܠܘ ܡܘܬ̣ܪܢܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܩܢܚܪ ܠܚܕܕ̈ܐ ܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܗܝ Preview
ܬܢܥܕ Rehabilitation ܬܘܢܕܐ ܬܢܥܕ ܥܪܝܐ ܠܚܡܪܐ ܣܢܝܩ ܗ݇ܘ ܠܬܘܢܥܕܐ ܒܒ݂ܝܬ ܬܘܢܥܕܐ ܡܬ݂ܬܢܥܕ ܟܠ ܡ݁ܢ ܕܥܪܝܐ ܗ݇ܘ ܠܚܡܪܐ Preview
ܫܦܪܣ Advert / Comercial ܫܘܦܪܣܐ ܫܦܪܣ ܟܠ ܦܘܠܚܢܐ ܡܬ̣ܒܥܐ ܠܗ ܫܘܦܪܣܐ ܟܠ ܬܓ̣ܪ ܡܫܦܪܣ ܠܕܝܠܗ Preview
ܡܢܥܡ Census ܡܘܢܥܡܐ ܡܢܥܡ ܡܘܢܥܡ̈ܐ ܡܥܕ݂ܪܝܢ ܠܫܘܠܛܢ̈ܐ ܕܢܕ݂ܥܘܢ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒ̣ܢ̈ܝ ܡܬ̣ܐ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܐ ܡܢܥܡ ܠܒ̣ܢ̈ܝ ܡܬܗ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܩܘܡ ܒܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܝܐܝ̈ܢ ܐܦܢ ܡܠܬ̣ ܡܢܥܡ ܒܣܘܪܝܬ ܡܥܪܒܝܬܐ ܕܪܝܫܐ ܗ݉ܝ ܒܣܘܟܠ ܙܘܥܪܐ ܒܪܡ ܗܕܐ ܡܠܬ̣ܐ ܥܪܒܝܬܐ ܗ݉ܝ ܘܠܝܬܝܗ̇ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܡܟܐ ܚܢܢ ܠܐ ܚܙܝܢܢ ܩܛܪܐ ܕܢܚܫܘܠ ܡܢ ܡܠܬ ܡܢܐ+ܥܡܐ ܡܠܬܐ ܚܕܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܥܡ Preview
ܡܢܣܬ Quorum ܡܘܢܣܬ̣ܐ ܡܢܣܬ ܠܐ ܟܐܢ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܢ ܕܠܐ ܡܘܢܣܬ̣ܐ ܐܬܡܢܣܬ ܟܢܘܫܝܢ ܓܘܢܝܐ ܒܡܐܬܝܬ ܗܕܡܢ ܚܡܫܝܢܝܐ Preview
ܚܝܠ Empowerment ܚܘܝܠܐ ܚܝܠ ܚܘܝܠܐ ܕܢܫ̈ܝܢ ܘܠܝܬܐ ܗ݁ܘ ܕܟ݂ܠ ܫܘܬܐܣܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܚܢܢ ܣܢܩܝܢܢ ܠܬܪ̈ܡܝܬ݂ܐ ܕܡܚܝܠܝܢ ܠܢܫ̈ܐ ܕܝܠܢ Preview
ܒܘܢܝ ܡܟܢ̈ܐ Capacity Building ܒܘܢܝ ܡܟܢ̈ܐ - ܒܘܢܝ ܡܟܢ̈ܐ ܕܲܥܠܝܡܘܬܢ ܥܡܠܐ ܗ݁ܘ ܛܒ݂ ܐܠܨܝܐ - - Preview